För dig som bor i Sundsvall

Det nya kravet på insamlingen innebär att vi på MittSverige Vatten och Avfall tar över ansvaret för insamling av förpackningar i Sundsvalls kommun. Till en början tar vi över drift och skötsel av kommunens återvinningsstationer.

Du som bor i villa kommer att få två nya soptunnor, som vardera rymmer 370 liter, med fyra fack i varje tunna. I de åtta facken ska mat och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas läggas separat. För dig som bor i lägenhet innebär det ännu ingen skillnad, du fortsätter att lämna din förpackningar på samma ställe som du brukar, exempelvis ett soprum. Ni kommer i de allra flesta fall att använda andra insamlingssystem än fyrfackskärl.

Bakgrund kommunalt insamlingsansvar

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Förändringen innebär att ett omfattande arbete ska göras. Det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling, tillsammans med mat- och restavfall, fastighetsnära från hushåll och verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar?

 • Det förändrade insamlingsansvaret har flera fördelar, framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och höga mål för materialåtervinning till år 2030.
 • Ett kommunalt insamlingsansvar gör att det går att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper, vilket ger möjlighet att effektivisera avfallshanteringen.
 • Det blir också ett tydligare system för hushållen med en part som sköter hela avfallshanteringen. Att också inkludera samlokaliserade verksamheter ger samordningsvinster.
 • Fastighetsnära insamling av förpackningar ger en bra service till medborgarna och gör det lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att mer förpackningar kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.
 • Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och göra det möjligt att få en ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Viktiga beslut och årtal

 • Sommaren 2022 – Regeringen beslutar om att Sveriges kommuner ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från 1 januari 2024.
 •  27 mars 2023- Sundsvalls kommun beslutar att det ska införas ett nytt system för fastighetsnära insamling av förpackningar.
 • 1 januari 2024 – Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
 • 1 januari 2026- Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
 • 1 januari 2027- Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar av papper och plast vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Fakta

 • Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.
 • Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.
 • Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommunen får också ett nytt ansvar att
  samla in förpackningsavfall vid populära platser (torg och parker).
 • Kommunerna ersätts för sitt insamlingsarbete av producenterna.
 • Kommunen ansvarar för transporten av förpackningarna till en mottagningsplats som kommunen ansvarar för eller annan plats som överenskommes med producenterna. Där tar producenterna över ansvaret för vidare transport och återvinning.
 • Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övrigt förpackningsmaterial. Kraven på fastighetsnära insamling gäller bara förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.