Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket syfte och vilka rättigheter du har.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för, men även förbättra de tjänster du använder eller för att kunna hantera ditt ärende. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och personnummer. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden vi använder samt vår tillsynsmyndighet. Ibland kan vi också behöva lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag eller andra verksamheter inom kommunkoncernen.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1e (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse). I enstaka fall behandlar vi personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1f (intresseavvägning). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, leverera tjänster eller för att uppfylla lagkrav.

Förutom de uppgifter vi inhämtar från dig själv kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Om du till exempel köper en fastighet kan det vara från den tidigare fastighetsägaren. Kompletteringar kan hämtas från offentliga register som folkbokföringsregistret och fastighetsregistret.

Vi kan komma att samla in personuppgifter för att kunna fullfölja en förfrågan från dig. När du blir VA-kund eller anmäler intresse för att ansluta din fastighet till vatten och/eller avlopp samlar vi in personuppgifter som kontaktuppgifter, fastighets- och anläggningsuppgifter samt avvikelser och reklamationer. I samband med byte av vattenmätare kan fotografi av mätaren och mätarplatsen förekomma. Vi begär också regelbundet in uppgifter om din vattenförbrukning.

Vi kan komma att samla in personuppgifter för att kunna fullfölja en förfrågan från dig. När du blir kund gällande våra avfallstjänster samlar vi in personuppgifter som kontaktuppgifter, fastighets- och anläggningsuppgifter, avfallsvikt, tömningsfrekvens, eventuell dragväg och hinder. Uppgifter om reklamationer, till exempel om du inte fått dina sopor hämtade, eller avvikelser, till exempel ”felsorterat matavfall” eller ”ej skottat” för sophämtningen eller ”ej framkomlig väg” för slamtömning, kan senare behandlas. Till vissa avvikelser, både för sophämtning och slamtömning, kan fotografi förekomma för att förtydliga vad avvikelsen gäller.”

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja din förfrågan eller ansökan. De personuppgifter vi behandlar kan vara namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1f (Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen).

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna hantera din ansökan eller intresseanmälan eller uppfylla lagkrav.

Vi samlar in personuppgifter (din -IP-adress eller telefonnummer) för att kunna genomföra en enkät och sammanställa resultatet.

Vi behandlar personuppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen (GDPR), artikel 6.1f (Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen)

Dina personuppgifter kommer att lämnas till och hanteras i ett enkätverktyg. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna sammanställa enkätresultatet.

Vi kamerabevakar dörren vid kundentrén på Stuvarvägen 17 för att förhindra brott och ge vår personal en tryggare arbetsmiljö. Det här innebär att besökare och personal filmas när de står utanför vår entrédörr. Personuppgifterna behandlas med stöd av artikel 6.1 f (Berättigat intresse) i dataskyddsförordningen.

Bilderna sparas inte utan gallras omgående och ingen annan har tillgång till dem. Inget ljud spelas in och uppgifterna används inte för automatiserade beslut.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du kan bland annat beställa hem ett registerutdrag där du kan se alla personuppgifter vi har om dig. Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Hör av dig till vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

MittSverige Vatten & Avfall AB, org.nr: 556661-8756 , med adressen Box 189, 851 03 Sundsvall, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.  Om du har frågor om dataskydd, kan du antingen skicka e-post till MittSverige Vatten & Avfalls dataskyddssamordnare eller Sundsvalls kommuns dataskyddsombud.

Kontakt dataskyddsamordnare Emelie Näs, dataskyddssamordnare@msva.se eller 0721470155.

Kontakt dataskyddsombud Camilla Eriksson, dataskyddsombud@sundsvall.se eller 072-146 51 19.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Vi lyder under offentlighetsprincipen, vilket betyder att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.