Restaurang och storkök

Matfett kan leda till stopp i avloppet om det följer med ner i avloppet. Vi vill hjälpa er att göra rätt. Därför finns det också en del krav och riktlinjer.

Vi på MittSverige Vatten och Avfall jobbar förebyggande för att minska mängden föroreningar redan vid källan. Det bästa är ju om problem aldrig uppstår. Vi har ansvar för drift och underhåll på vatten- och avloppsledningsnätet, för att rena avloppsvattnet och i Sundsvalls kommun tar vi även hand om restavfallet.

Det är viktigt att vi har rätt information och kunskap om ledningarnas skick och det vatten vi ska rena. Vi vill hjälpa er att göra rätt. Ju bättre vi alla tar hand om vårt avlopp, desto bättre mår våra hav, sjöar och vårt dricksvatten.

Fett från mat och matlagning följer med disken och varmt vatten och diskmedel löser upp fettet så att det följer med ner i avloppet. Tyvärr funkar det bara en stund. När vattnet kyls av längre ned i ledningsnätet stelnar fettet igen och bildar avlagringar i rören. När fett har börjat fastna på väggarna i rören byggs snabbt tjocka lager upp och till slut kommer inte vattnet fram.  Det blir stopp i avloppet. I värsta fall kan avloppsstopp leda till källaröversvämningar.

Fett måste samlas upp så att det inte släpps ut i det kommunala ledningsnätet. Se gällande lagar och regler i ABVA (pdf)*. För livsmedelsverksamheter innebär det att man behöver en fettavskiljare.

Kravet på att skilja fettet från övrigt avloppsvatten är inte nytt, men det är vanligt att man inte vet så mycket om hur fettavskiljare fungerar eller hur fett påverkar avloppet.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att de bestämmelser som finns i lagar och regler följs. Alla fastighetsägare som har en livsmedelsverksamhet i fastigheten ska fylla i och lämna in blanketten Anmälan om fettavskiljare (pdf) till oss. Det gäller fastigheter med såväl etablerade som nya verksamheter.

På blanketten lämnar ni uppgifter som till exempel hur stor verksamheten är, var tömningspunkt för avskiljaren finns och vem som är kontaktperson.

Saknar ni fettavskiljare? Kontakta då en försäljare eller VVS-konsult. De hjälper dig med de praktiska frågorna kring utformning, dimensionering, placering och annat. Var noga med dimensioneringen av fettavskiljaren i fråga om flöde och antal portioner.

  • Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och flödestestad enligt SS-EN1825.
  • Det ska finnas larm och möjlighet till provtagning.
  • Fettavskiljaren ska placeras så att endast avloppsvatten från kök, diskrum och liknande kan passera. Toalettvatten och dylikt får inte gå genom fettavskiljaren.
  • Fettavskiljaren får inte placeras i en lokal där man hanterar livsmedel eller på ett sådant sätt att en slang måste dras genom en sådan lokal vid tömning.
  • Installationen ska vara fackmannamässigt utförd.

Placera fettavskiljaren så att den enkelt kan tömmas. Öppningarna ska vara placerade så att hela avskiljaren går att komma åt vid inspektion och underhåll. Locken ska vara enkla att öppna och stänga.

Tänk också på arbetsmiljön. Se till att det finns gott om utrymme för att lätt kunna rengöra och tömma. Lokalen där fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med varmt vatten och golvbrunn.

När fettavskiljaren är installerad, fyll i och skicka in blanketten Anmälan om fettavskiljare (pdf) till oss på MittSverige Vatten och Avfall. Adressuppgifter finns på blanketten. När vi registrerar fettavskiljaren lägger vi bland annat in tömningsintervall, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter till er som fastighetsägare.

Tack för att du hjälper oss att skapa ett hållbart samhälle! Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00.

En fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan fett stiger och lägger sig på ytan.

Fettavskiljare i genomskärning

När fettet svalnar flyter det upp till ytan och avskiljs innan vattnet når ledningsnätet.

En fettavskiljare ska vara anpassad efter verksamhetens storlek och de mängder fett man hanterar. Samma sak gäller tömningsintervallet. Töms inte avskiljaren tillräckligt ofta fungerar inte reningen. En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot stora mängder fett på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma fett från fritös, stekbord eller liknande direkt i avskiljaren.  Sånt fett ska samlas upp och fyllas i fat för återvinning. Beställ fat eller tömning av fat hos Stena Recycling, 010-445 66 70.

Anmäl fettavskiljare, både ny och befintlig

Fett räknas som ett restavfall och det är det kommunala vatten- och avfallsbolaget, MittSverige Vatten och Avfall, som ansvarar för tömningen. Anmälan om fettavskiljare (pdf)

Tömning av fettavskiljare

Tömningsintervallerna har fram tills nu varit väldigt olika och många fettavskiljare töms alldeles för sällan för att kunna fungera. Enligt standarden SS EN 1825 ska ni tömma fettavskiljaren minst en gång i månaden för att den ska kunna fungera som det är tänkt.

I Sundsvalls kommun är nu standardintervallet för tömning 6 gånger per årBehövs fler tömningar per år kommer vi att meddela fastighetsägaren. De som redan har tätare tömning kommer att fortsätta med det. Det är viktigt att ange en kontaktperson för fastigheten, någon vi kan prata med för att anpassa tömningstillfället efter verksamhetens behov.

Ansökan om dispens för fettavskiljare

En del verksamheter är väldigt små, eller hanterar endast förpackade varor. Dessa kan i vissa fall få beviljad dispens. Använd denna blankett: Ansökan om dispens för fettavskiljare (pdf)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.