Vatten- och avloppstaxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att distribuera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skattemedel används och vi är inte vinstdrivande.

Nivån på avgifterna varierar beroende på vilka tjänster du har tillgång till. Tjänster som kan ingå är vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Du betalar bara för de tjänster som du nyttjar.

Fast avgift

Den fasta avgiften baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till och vilka tjänster som ingår.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift.

Om lägenhetsavgift

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på hur mycket vatten du använder, enligt senaste registrerade avläsning.

Kostnader för vatten- och avlopp* i Sundsvalls kommun

I Sundsvall kostar en liter vatten cirka 6 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp.

Normal villa (typhus A) har en kostnad för vatten och avlopp på 8 755 kr per år. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter (m³) (typhus B) har en kostnad för vatten och avlopp på 83 786 kr per år.

*Avlopp är ett samlingsnamn för tjänsterna spillvatten och dagvatten.

Avgifter genom mätning

Rörlig avgift

Lägenhetsavgift

Fast avgift

V+S+D 30,63 kr/m³ 1 313 kr/år 2 849 kr/år
V+S 30,63kr/m³ 1 182 kr/år 2 564 kr/år
V 13,17 kr/m³ 525 kr/år 1 140kr/år
S 17,46 kr/m³ 657 kr/år 1 424 kr/år

Avgifter utan mätning

Bostadsfastighet

Total årskostnad

V+S+D 10 288 kr
V+S 9 872 kr
V 4 299 kr
S 5 573 kr

 

Fritidshus

Total årskostnad

V+S+D 6 459 kr
V+S 6 043 kr
V 2 653kr
S 3 391 kr

 

Obebyggd fastighet

Total årskostnad

V+S+D 712 kr/år/fastighet
V+S 484 kr/år/fastighet
V 228 kr/år/fastighet
S 256 kr/år/fastighet

V = vatten, S = spillvatten, D = dagvatten fastighet och gata. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

I anläggningsavgiften för nyanslutning finns fyra olika delar: avgift för servisledning, avgift för förbindelsepunkt, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. En begränsning träder in när avgiften för tomtytan blir lika stor som avgifterna för servis, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift tillsammans.

Här nedanför kan du beräkna din kostnad för anslutning.

För vilka tjänster gäller anslutningen?

(För dricksvatten och hygien)

(Från toalett, diskho och golvbrunnar)

(Regn- eller dräneringsvatten från din fastighet)

(Dränering av väg till och från din fastighet)

Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas För verksamhetslokaler eller liknande klassas varje påbörjad 140kvm BTA som en lägenhet/bostadsenet
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normalvilla räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften. Gårdshus, attefallshus eller liknande som kommer förses med kommunalt vatten och avlopp (VA) räknas som ytterligare lägenhet.

Kostnaden är preliminärt beräknad utifrån de parametrar som du fyllt i ovanför. Är du osäker på hur ska fylla i eller vill du en offert, kontakta oss gärna.

Beräknar avgift

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.