Vatten- och avloppstaxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att distribuera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skattemedel används och vi är inte vinstdrivande.

Nivån på avgifterna varierar beroende på vilka tjänster du har tillgång till. Tjänster som kan ingå är vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Du betalar bara för de tjänster som du nyttjar.

Grundavgift

Grundavgiften baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till och vilka tjänster som ingår.

Bostadsenhet

Bostadsenhet är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en bostadsenhet.

Om bostadsenhet

Även för andra fastighetstyper betalas bostadsenhet. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en bostadsenhet. Beräkningsgrunderna för bostadsenhet utgår från total yta utan undantag.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på hur mycket vatten du använder, enligt senaste registrerade avläsning.

Kostnader för vatten- och avlopp* i Sundsvalls kommun

I Sundsvall kostar en liter vatten cirka 7 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp.

Normal villa (typhus A) har en kostnad för vatten och avlopp på 11 209 kronor per år. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter (m³) (typhus B) har en kostnad för vatten och avlopp på 107 290 kronor per år.

*Avlopp är ett samlingsnamn för tjänsterna spillvatten och dagvatten.

Avgifter genom mätning

Rörlig avgift

Bostadsenhet

Grundavgift

V+S+D 38,59 kr/m³ 1 654 kr/år 3 590 kr/år
V+S 38,59 kr/m³ 1 489 kr/år 3 231 kr/år
V 16,59 kr/m³ 662 kr/år 1 436 kr/år
S 21,99 kr/m³ 827 kr/år 1 795 kr/år

Avgifter utan mätning

Bostadsfastighet

Total årskostnad

V+S+D 12 962 kr
V+S 12 438 kr
V 5 416 kr
S 7 020 kr

 

Fritidshus

Total årskostnad

V+S+D 8 138 kr
V+S 7 614 kr
V 3 342 kr
S 4 271 kr

V = vatten, S = spillvatten, D = dagvatten fastighet och gata. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

I anläggningsavgiften för nyanslutning finns fyra olika delar: avgift för servisledning, avgift för förbindelsepunkt, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. En begränsning träder in när avgiften för tomtytan blir lika stor som avgifterna för servis, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift tillsammans.

Här nedanför kan du beräkna din kostnad för anslutning.

För vilka tjänster gäller anslutningen?

(För dricksvatten och hygien)

(Från toalett, diskho och golvbrunnar)

(Regn- eller dräneringsvatten från din fastighet)

(Dränering av väg till och från din fastighet)

Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas För verksamhetslokaler eller liknande klassas varje påbörjad 140kvm BTA som en lägenhet/bostadsenet
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normalvilla räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften. Gårdshus, attefallshus eller liknande som kommer förses med kommunalt vatten och avlopp (VA) räknas som ytterligare lägenhet.

Kostnaden är preliminärt beräknad utifrån de parametrar som du fyllt i ovanför. Är du osäker på hur ska fylla i eller vill du en offert, kontakta oss gärna.

Beräknar avgift

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.