Vatten- och avloppstaxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att distribuera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skattemedel används och vi är inte vinstdrivande.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till och det avgör storleken på din vattenmätare samt antalet vattenmätarplatser.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter sammanlagt betalar sju lägenhetsavgifter.

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Dagvattenavgift

Avgifterna för dagvatten ska motsvara våra kostnader för att leda bort och rena vattnet. Det finns två olika avgifter för dagvatten: ”dagvatten fastighet” och ”dagvatten gata”. Dagvatten fastighet betalar du för det vatten som leds bort från din tomt och avgiften för dagvatten gata betalar du för vatten som leds bort från vägar till och från din fastighet.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften varierar beroende på hur mycket vatten du använder.

Avgifter genom mätning

Rörlig avgift

Lägenhetsavgift

Fast avgift

V+S+D 27,76 kr/m³ 1 190 kr/år 2 586 kr/år
V+S 27,76 kr/m³ 1 071 kr/år 2 327 kr/år
V 11,94 kr/m³ 476 kr/år 1 034kr/år
S 15,82 kr/m³ 595 kr/år 1 293 kr/år

Avgifter utan mätning

Bostadsfastighet

Total årskostnad

V+S+D 9 328 kr
V+S 8 995 kr
V 3 898 kr
S 5 052 kr

 

Fritidshus

Total årskostnad

V+S+D 5 858 kr
V+S 5 480 kr
V 2 404 kr
S 3 074 kr

 

Obebyggd fastighet

Total årskostnad

V+S+D 647 kr/år/fastighet
V+S 440 kr/år/fastighet
V 207 kr/år/fastighet
S 233 kr/år/fastighet

V = vatten, S = spillvatten, D = dagvatten fastighet och gata. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

I anläggningsavgiften för nyanslutning finns fyra olika delar: avgift för servisledning, avgift för förbindelsepunkt, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. En begränsning träder in när avgiften för tomtytan blir lika stor som avgifterna för servis, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift tillsammans.

Här nedanför kan du beräkna din kostnad för anslutning.

För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normal villa räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften.

Beräknar avgift

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.