Vatten- och avloppstaxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift använder vi till att distribuera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten från gator och fastigheter.

Hur mycket du betalar beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet. Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skattemedel används och vi är inte vinstdrivande.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till och det avgör storleken på din vattenmätare samt antalet vattenmätarplatser.

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter sammanlagt betalar sju lägenhetsavgifter.

Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Dagvattenavgift

Avgifterna för dagvatten ska motsvara våra kostnader för att leda bort och rena vattnet. Det finns två olika avgifter för dagvatten: ”dagvatten fastighet” och ”dagvatten gata”. Dagvatten fastighet betalar du för det vatten som leds bort från din tomt och avgiften för dagvatten gata betalar du för vatten som leds bort från vägar till och från din fastighet.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften varierar beroende på hur mycket vatten du använder.

Avgifter genom mätning

Rörlig avgift

Lägenhetsavgift

Fast avgift

V+S+D 26,56 kr/m³ 1 161,50 kr/år 2 586 kr/år
V+S 26,56 kr/m³ 1 045,35 kr/år 2 327 kr/år
V 11,42 kr/m³ 464,60 kr/år 2 327 kr/år
S 15,14 kr/m³ 580,75 kr/år 1 293 kr/år

Avgifter utan mätning

Bostadsfastighet

Total årskostnad

V+S+D 9 059 kr
V+S 8 151 kr
V 3 554 kr
S 4 597 kr

 

Fritidshus

Total årskostnad

V+S+D 5 739 kr
V+S 5 363 kr
V 2 355 kr
S 3 008 kr

 

Obebyggd fastighet

Total årskostnad

V+S+D 647 kr/år/fastighet
V+S 440 kr/år/fastighet
V 207 kr/år/fastighet
S 233 kr/år/fastighet

V = vatten, S = spillvatten, D = dagvatten fastighet och gata. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Ange de tjänster du är ansluten till

Tjänst som innebär att vi levererar dricksvatten till dig

Tjänst som innebär att vattnet du spolar ner i avloppet åker till ett avloppsreningsverk

Tjänst som innebär att dagvatten leds bort från din tomt

Tjänst som innebär att dagvatten leds bort från vägar till och från din fastighet

Tänk på att den fasta avgiften kan variera beroende på mätarstorlek.

Förbrukning (kubikmeter)
Typ av fastighet
Ange antal lägenheter. En villa räknas som en lägenhet i beräkningen.

Beräknar avgift

I anläggningsavgiften för nyanslutning finns fyra olika delar: avgift för servisledning, avgift för förbindelsepunkt, lägenhetsavgift och tomtyteavgift. En begränsning träder in när avgiften för tomtytan blir lika stor som avgifterna för servis, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift tillsammans.

Här nedanför kan du beräkna din kostnad för anslutning.

För vilka tjänster gäller anslutningen?
Vi delar in våra tjänster i så kallade nyttigheter. Avgiftsskyldighet föreligger för nyttigheterna: Dricksvatten, Spillvatten, Dagvatten. Vilka tjänster som är aktuella för dig beror på var inom verksamhetsområdet anslutningen är tänkt att genomföras. Den totala anläggningsavgiften varierar beroende vilka tjänster anslutningen avser.
Tomtyta för fastigheten som ska anslutas
Antal lägenheter i fastigheten som ska anslutas En normal villa räknas som en lägenhet i beräkningen av anslutningsavgiften.

Beräknar avgift

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan orsaka översvämningar. Dagvatten leds vanligen bort via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.

Ansvaret för att leda bort regn- och smältvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket.

Om du äger en tomt med ett hus på, och en asfalterad infart, då är det inte möjligt för marken att ta upp vattnet på de ytor som är bebyggda eller ”hårdgjorda”. För att det vattnet ska ha någonstans att ta vägen, har du ansvar för att leda bort det, så det inte orsakar översvämning eller problem för någon annan. Ofta har du då hängrännor och stuprännor, och kanske en dränering runt huset för att vattnet inte ska lägga sig runt din husgrund, utan hitta någon annanstans att ta vägen.

Den gällande konstruktionen av taxan är beslutad i Kommunfullmäktige och trädde i kraft 1 april 2020. Kommunfullmäktige beslutar också om vilka områden som ska ha kommunalt vatten, avlopp och eller dagvatten.

Strukturen i VA-taxan utgår från branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag P96 och rättspraxis. VA-taxan omfattar enbart VA-försörjning för hushållsändamål. Taxan höjs genom separata styrelsebeslut på grund av ökat underhållsbehov och ökade krav på vattentjänsterna.

En VA-huvudman är skyldig att ombesörja vatten- och avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Den som är ansluten till och använder en allmän VA-anläggning är i sin tur skyldig att betala VA-avgifter till VA-huvudmannen. Kommunfullmäktige beslutar om principer för taxan. Huvudmannens (i vårt fall Sundsvall Vatten) styrelse beslutar om avgiftsnivåer.

Svenskt Vatten

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.